1.  Năm 2009

- Tháng 4:

+ Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 8,0%/năm xuống còn 7,0%/năm.

+ Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6,0%/năm xuống còn 5,0%/năm.

- Tháng 12:

+ Lãi suất tái cấp vốn tăng từ 7% lên mức 8%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu tăng từ 5%/năm lên mức 6%/năm. 

2. Năm 2010:

- Tháng 11:

+ Lãi suất tái cấp vốn tăng từ 8% lên mức 9%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu tăng từ 6%/năm lên mức 7%/năm. 

3. Năm 2011:

- Tháng 2:

+ Lãi suất tái cấp vốn tăng từ 9% lên mức 11%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên mức 7%/năm

- Tháng 10

+ Lãi suất tái cấp vốn tăng 15%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu tăng 13%/năm

4. Năm 2012

+ Lãi suất tái cấp vốn giảm về 13%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu giảm về 11%/năm

5. Năm 2013

+ Lãi suất tái cấp vốn giảm về 7%/năm

+ Lãi suất tái chiết khấu giảm về 5%/năm. 

Dự báo: Lãi suất tái cấp vốn giảm về 5,5% vào tháng 4-2023 để khoảng 8-12 tăng trở lại 9-10% 


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.