Báo cáo nên có các nội dung là : Tầm quan trọng của đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu (nếu gắn với từng mục tiêu cụ thể thì càng tốt), Nội dung chính (nên chọn lọc những vấn để chính mà thôi), Giải pháp (nếu có), Kết luận - Kiến nghị.

Báo cáo nên dùng font chữ TAHOMA cho dễ đọc.

Báo cáo nên ngắn gọn, càng ít chữ, ít số (nên rút gọn các biểu bảng có quá nhiều số) càng tốt.https://sites.google.com/site/lekhuongninh


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.